Industrien stiller høge krav til design, konstruksjon og funksjon, og Zenit Engineering skal bidra til å auka
konkurranseevna for kundane våre ved effektiv tilgang på kompetanseressursar innan tekniske fagdisiplinar og tenester.
Våre tilsette er kvalifiserte ingeniørar med høg fagleg kompetanse innan mekanisk design, konstruksjon, struktur og tekniske løysingar.

Zenit Engineering er leverandør av studiar, gjennomføring av tekniske og mekaniske løysingar og total entreprisar.
Kundane våre er innan segmenta smelteverk, landbasert industri, oppdrettsnæring, bygg og anlegg, maritim sektor, offshore og kraftindustri.

Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk.
Vi har etablert oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum. I Odda og Drammen er vi etablert med avdelingskontor.

Mange års erfaring frå ulike kundar og disiplinar gjev ingeniørane våre ei svært god erfaring som vi heile tida utviklar og tek med oss vidare.  Ingeniørane våre bidrar til nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system som allereie finns i dag.

Ressursane våre

De leiger ein av ingeniørane våre når du har behov for hjelp til å gjennomføra både kort- og langsiktige prosjekt. 

Me har tileigna oss mykje kunnskap og erfaring som kundane våre dreg nytte av. Gode dataverktøy er ein viktig del av vår konstruksjonskvardag, og AutoCad / Inventor er dei programma som er mest brukt.

Fleire av ingeniørane våre har også lang erfaring i 3D-modellering.

Rådgjeving

Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem kundane våre til gode når det dukkar opp utfordingar og behov.

Me er effektive, og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden.

Dialog og kommunikasjon er viktige element for at eit oppgåve skal bli utført på best mulig måte. 
I samråd med kundane våre legg me til rette for at oppgåvene blir løyst mest mogeleg effektivt.

Til støtte for engineering og design nyttar vi følgjande programvare

Autodesk AutoCAD - Tegning i 2D og ISO

REVIT HVAC- 3D modellering

Plant 3D - generering av isometriske og ortografiske teikningar

Autodesk Inventor - 3D modellering og teikning

Vault

Microsoft Office - Dokumentasjon og rapportar

I tillegg har vi kjennskap til bruk av:

Mips - Prosjektstyring

Intergraph/Bentley MicroStation 1985 - 1999Aveva PDMS SolidWorks - 3D modellering og teikning

ProArc - Dokumenthåndtering og dokumentkontrollCCS (Change Control System) - Endringskontroll 

MathCad - Berekningar og dokumentasjon

Fire gode grunnar til å nytta kompetansen vår

  • De har mangel på intern kompetanse og / eller erfaring til å løysa utfordringa.
  • Kompetanse og erfaring er til stades, men det er begrensa med interne arbeidsressursar (t.d. tid)
  • De ynskjer ikkje å auka faste kostnader.
  • De ynskjer at nokon ser på utfordringane med nye auger